Wi-Fi vasarnīcā vai privātmājā

Plānojat remontu dzīvoklī vai būvējat māju? Vienkārši sakiet, ka Jūs vēlāties kvalitātīvu Wi-Fi katrā Jūsu mājas stūrī un mēs izdarīsīm visu Jūsu vietā. Saplānosim, saskaitīsīm, izdarīsīm visus montāžas darbus un pielāgosim Wi-Fi Jūsu vajadzībām.

Pat, ja Jūs jau pabeidzāt remontu, bet Wi-Fi pārklājums Jūsu mājā nav kvalitātīvs, šo problēmu mēs arī varam atrisināt. Mēs izvēlēsimies aprīkojumu, kura montāža neprasīs veikt būtiskas izmaiņas Jūsu remontā. Mūsu iekārtas ir piemērotas jebkuram interjeram, nevajadzēs likt papildus tīkla vadus. Šī iespēja ir pateicoties repiteriem un powerline adapteriem.

 

  • Vairāku piekļuves punktu uzstādīšana ar apvienošanu vienā tīklā
  • Ierobežojums pēc izmantošanas laika